378584
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 0.75
ออมทรัพย์สินทวี 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1.55
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) 1.90
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) 1.95
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (60เดือน)
    - 1,000,000 บาทขึ้นไป
    - 500,000 บาทขึ้นไป
    - 100,000 บาทขึ้นไป


2.50
2.40
2.30
เงินกู้
ฉุกเฉิน 5.90
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ 5.90
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน 4.65
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 1
3.50
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 2
3.75
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 3
4.00
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy