13 พ.ย. 2566 ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด มีความประสงค์ขอให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตรวจสอบยอดทุนเรือนหุ้น, การค้ำประกัน, ยอดเงินกู้และยอดเงินฝาก ณ 31 ต.ค. 66 โดยการสุ่มตรวจสอบของสมาชิก (อ่าน:100)
01 พ.ย. 2566 แจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2567 (อ่าน:117)
10 ต.ค. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (อ่าน:128)
18 ก.ย. 2566 ประกาศ แจ้งงานพิธีภายใน บก.ทบ. (สมาชิกเข้าติดต่อสหกรณ์อาจไม่ได้รับความสะดวกในการ เข้า - ออก และสถานที่จอดรถ) (อ่าน:99)
21 ส.ค. 2566 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (อ่าน:405)
308784
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 0.75
ออมทรัพย์สินทวี 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1.55
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) 1.60
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) 1.65
เงินกู้
ฉุกเฉิน 6.00
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ 6.00
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน 4.65
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 1
3.00
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 2
3.50
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 3
4.00

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy