367283
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 0.75
ออมทรัพย์สินทวี 1.25
ออมทรัพย์พิเศษ 1.55
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) 1.90
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) 1.95
เงินกู้
ฉุกเฉิน 5.90
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ 5.90
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน 4.65
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 1
3.00
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 2
3.50
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 3
4.00
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy