ประวัติสหกรณ์

               สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เมื่อปี พ.ศ.2529 ซึ่งกองทัพบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการพัฒนาระบบสหกรณ์ข้าราชการกองทัพบก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จัดตั้งสหกรณ์สำหรับข้าราชการกองทัพบก ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นสวัสดิการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขช่วยเหลือข้าราชการและครอบครัว ซึ่งจะเป็นผลให้กำลังพลมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
               สำนักงานเลขานุการกองทัพบกในขณะนั้น ซึ่งมี พล.ต.นฤดล เดชประดิยุทธ เลขานุการกองทัพบก ได้พิจารณาเห็นว่ากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ถือว่าเป็นสวัสดิการภายในส่วนหนึ่งของหน่วยตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา นอกจากนั้น บรรดาข้าราชการ และลูกจ้างมีรายได้เป็นเงินเดือนจำนวนน้อย ในบางคราวมีความจำเป็นต้องใช้เงินก็ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งเสียดอกเบี้ยสูง และไม่สามารถจะออมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัวได้ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น โดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการ ประกอบไปด้วยข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานผู้บังคับบัญชา และของสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเริ่มแรกมีจำนวน 288 คน มีคณะกรรมการดำเนินการโดย พล.ต.นฤดล เดชประดิยุทธ เป็นประธานกรรมการ พ.อ.อนุสรณ์ กฤษณะเศรณี เป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการรวม 15 คน ได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งได้รับการจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยรู้จักการประหยัด รู้จักอดออม เพื่อจะได้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

               สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการ มีเลขานุการกองทัพบก เป็นประธานกรรมการ ต่อมาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ขยายการรับสมัครสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการจากหน่วยต่าง ๆ ซึ่งมิได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นภายในหน่วยของตนเอง ได้แก่ กพ.ทบ. , ขว.ทบ. , ยก.ทบ. , กบ.ทบ. , กร.ทบ. , สปช.ทบ. , จบ. , สบ.ทบ. , สตน.ทบ. , ยศ.ทบ. , สวพ.ทบ. , สสน.บก.ทบ. , ศทท. , กง.ทบ. และ สธน.ทบ. รวมหน่วยที่เป็นสมาชิก 15 หน่วย
               สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างทั่งถึง ทั้งทางด้านการออมเงิน ที่มีเงินทุนเรือนหุ้น ซึ่งได้เงินปันผลในอัตราสูงสุดไม่เกินตามกฎหมายสหกรณ์กำหนด และเงินรับฝากมีทั้งเงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่มีอัตราดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป สำหรับด้านเงินกู้ สหกรณ์ได้เปิดโครงการเงินกู้ต่าง ๆ หลายประเภท เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน , เงินกู้สามัญ , เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ , เงินกู้เพื่อการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ , เงินกู้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ , เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ และเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ โดยดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์นั้น สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งสถาบันการเงินอื่น จะไม่มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย นอกจากนั้นการดำเนินงานของสหกรณ์ยังนำผลกำไรกลับคืนสู่สมาชิก เช่นเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เงินทุนการศึกษาของสมาชิกระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวในกรณีถึงแก่กรรม เป็นต้น ในการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกทั่วไปที่ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวสมาชิกเองและครอบครัว โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
ในกรอบของกฎหมายที่บัญญัติไว้

               ในการดำเนินการของสหกรณ์นั้น มีคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้เพื่อควบคุมดูแลงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในการบริหารกิจการให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินงานต่าง ๆ นั้นมีฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน , ด้านการบัญชี , ด้านเงินกู้ และด้านเงินฝาก รวมทั้งทะเบียนและข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก โดยมีผู้จัดการรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น จะมีทั้งส่วนที่สำนักงานเลขานุการกองทัพบกจัดกำลังพลช่วยปฏิบัติงานที่สหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้จัดจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านการเงิน , การบัญชีต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆให้ตามระเบียบของสหกรณ์
               ในด้านการตรวจสอบกิจการนั้น สหกรณ์ได้มีผู้ตรวจสอบกิจการและจัดจ้างผู้สอบบัญชี ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะเข้าตรวจทุกเดือน ส่วนผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบทุกรอบ 3 เดือน แล้วรายงานผลเสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สำหรับคณะกรรมการดำเนินการนั้น เลขานุการกองทัพบกจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ มีรองเลขานุการกองทัพบกทั้ง 2 ท่าน เป็นรองประธานกรรมการและมีผู้แทนหน่วยสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากหน่วยเข้ามาเป็นกรรมการร่วมด้วย รวมทั้งหมด 15 คน นอกจากนี้ในการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้เชิญผู้แทนหน่วยสมาชิกที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นประจำ เพื่อแสดงความคิดเห็นในการบริหารกิจการ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง แต่บางเดือนมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจะมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง แล้วแต่กรณี นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ยังได้เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกที่จะช่วยเหลือกันตามหลักการสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และได้รับจดทะเบียนสมาคม เมื่อ 15 มกราคม 2545 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรมบนพื้นฐานความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy