ระเบียบ/ข้อบังคับ

                             ระเบียบสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับสมาชิก                           
 ดาวน์โหลด  
    01. ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2564 download

    02. ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก

          พ.ศ. 2564

download


                   ระเบียบสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก                       
 ดาวน์โหลด 

    01.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม

            (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2566

download
    01. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561
download
    02. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 download


                   ระเบียบสหกรณ์ฯ การสรรหาคณะกรรมการ                       
 ดาวน์โหลด 
    01. ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562 download


                          ระเบียบสหกรณ์ฯ เกี่บวกับเงินฝาก                            
 ดาวน์โหลด 

    01.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  แกไขเพิ่มเติม

            (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566

download

    01. ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ พ.ศ.2546

download


                            ระเบียบสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับเงินกู้                              
 ดาวน์โหลด 
    01. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น พ.ศ. 2541
download

    02. ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (พนักงานราชการ) พ.ศ. 2554

download

    03.1 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

            พ.ศ. 2561

download

    03.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )

            พ.ศ. 2565

download

    03.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

            พ.ศ. 2566

download
    03. ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2561 download


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy