ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1. หนังสือคำขอกู้สามัญ
2. หนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
3. หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ (ดอกเบี้ยร้อยละ 5.90  ต่อปี)
4. หนังสือยินยอมค้ำเกิน 4 สัญญา
5. หนังสือรับรองความโสด
6. หนังสือยินยอมคู่สมรส
7. ใบสมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด (ปรับปรุง 4 ส.ค. 66)
8. หนังสือรับรองตนเองของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

9. หนังสือรับรองว่ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

10. หนังสือรับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด

11. หนังสือรับรองว่ามิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

     (สำหรับผู้กู้ที่อยู่นอกหน่วยสมาชิก)

12. หนังสือรับรองการพักชำระหนี้
13. หนังสือแสดงความยินยอม ตามพระราชบัญญัติ
      คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
14. หนังสือคำขอกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
15. หนังสือคำขอกู้สามัญหลักค้ำประกัน download
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy