สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด เนื่องด้วย พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการ และ พล.ต.ปัณณะทัต กาญจนะวสิต รองประธานฯ ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปรับราชการในตำแหน่งใหม่ ทำให้ตำแหน่งประธาน รองประธาน และกรรมการผู้แทนหน่วยว่างลง 3 ตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารกิจการสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง และจัดการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกที่ร่วมประชุม ในเรื่อง " การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ " โดย วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อ 6 ก.ค.59 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง 112-113 ใน บก.ทบ.

 
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy