แจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2567

แจ้งการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2567

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) (www.ca-comil.com.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) (www.fscct.or.th)

ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2567 ของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)และ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ตามตารางรายละเอียด ดังนี้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy